شکوه حضور 96 / حماسه مردم اردکان، آباده طشک، قادرآباد و بیضا | خبرگزاری صدا و سیما

شکوه حضور 96 / حماسه مردم اردکان، آباده طشک، قادرآباد و بیضا | خبرگزاری صدا  و سیما