در پی وقوع زلزله در بندرعباس، روند انتقال همچنان ایمن است / کمک مرکز انتقال قطب آباد به بازگشایی تونل تنگه زاغ

در پی وقوع زلزله در بندرعباس، روند انتقال همچنان ایمن است / کمک مرکز انتقال قطب  آباد به بازگشایی تونل تنگه زاغ