قول فرماندار پاسارگاد برای توسعه تپه رصدخانه سعادت شهر | خبرگزاری فارس

قول فرماندار پاسارگاد برای توسعه تپه رصدخانه سعادت شهر | خبرگزاری فارس