قصر بهرام گور فارس سورمق دو راهی اقلید به آباده ( قسمت سوم ) به روایت امید اسدی

قصر بهرام گور فارس سورمق دو راهی اقلید به آباده ( قسمت سوم ) به روایت امید  اسدی