محور مرودشت - سورمق در استان فارس ششم و هفتم آبان مسدود است - ایرنا

محور مرودشت - سورمق در استان فارس ششم و هفتم آبان مسدود است - ایرنا