برقراری ارتباط شرق به غرب کشور با اتمام پروژه راه اصلی سورمق- اقلید- یاسوج

برقراری ارتباط شرق به غرب کشور با اتمام پروژه راه اصلی سورمق- اقلید- یاسوج برقراری ارتباط شرق به غرب کشور با اتمام پروژه راه اصلی سورمق- اقلید- یاسوج برقراری ارتباط شرق به غرب کشور با اتمام پروژه راه اصلی سورمق- اقلید- یاسوج