تصویب طرح جامع شهر محمدان و زهک در شورای برنامه ریزی سیستان و بلوچستان - خبرگزاری شبستان ، رسانه حوزه دین ، فرهنگ و اندیشه

تصویب طرح جامع شهر محمدان و زهک در شورای برنامه ریزی سیستان و بلوچستان -  خبرگزاری شبستان ، رسانه حوزه دین ، فرهنگ و اندیشه