برگزاری دوره آموزش گیاهان دارویی جهت زنان روستایی رودیان توسط مرکز سمنان(شاهرود)

برگزاری دوره آموزش گیاهان دارویی جهت زنان روستایی رودیان توسط مرکز  سمنان(شاهرود)