برپایی مراسم نخل گردانی عشورای حسینی در شهر رودیان

برپایی مراسم نخل گردانی عشورای حسینی در شهر رودیان