کتابخانه عمومی برکت رسالت سماله در شهرستان گتوند افتتاح شد - نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور

کتابخانه عمومی برکت رسالت سماله در شهرستان گتوند افتتاح شد - نهاد  کتابخانه‌های عمومی کشور