ایرج باقری سرپرست اداره آبفا شهرستان گتوند از شهر سماله بازدید کرد - بازتاب خوزستان

ایرج باقری سرپرست اداره آبفا شهرستان گتوند از شهر سماله بازدید کرد - بازتاب  خوزستان