سفارش شهید جنت مکان به حرکت در راه حق و دفاع از شیعه و اسلام - خبرگزاری شبستان ، رسانه حوزه دین ، فرهنگ و اندیشه

سفارش شهید جنت مکان به حرکت در راه حق و دفاع از شیعه و اسلام - خبرگزاری  شبستان ، رسانه حوزه دین ، فرهنگ و اندیشه