پس از رسانه ای شدن خبر کشاورز خسارت دیده شهر جنت مکان گتوند بدلیل عدم لایروبی نهر مجاور زمین کشاورزی وی با همت و پیگیریهای فرماندار شهرستان گتوند مشکل لایروبی حل گردید -

پس از رسانه ای شدن خبر کشاورز خسارت دیده شهر جنت مکان گتوند بدلیل عدم  لایروبی نهر مجاور زمین کشاورزی وی با همت و پیگیریهای فرماندار شهرستان گتوند  مشکل لایروبی حل گردید -