درگیری طایفه ای در شهر ترکالکی گتوند منجر به مصدوم شدن 9 نفر شد

درگیری طایفه ای در شهر ترکالکی گتوند منجر به مصدوم شدن 9 نفر شد