حضور مردم انقلابی شهر ترکالکی در راهپیمایی ۲۲ بهمن + عکس

حضور مردم انقلابی شهر ترکالکی در راهپیمایی ۲۲ بهمن + عکس