نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور - حضور کاروان بهار مهربانی در کمپ های بنه کاظم، ساق بلند زاده و سوله گندم گوریه شوشتر

نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور - حضور کاروان بهار مهربانی در کمپ های بنه  کاظم، ساق بلند زاده و سوله گندم گوریه شوشتر