تويتر پناه گودنشینان على تويتر: "بنابر گزارش خاکزدگان على خنافره يكى از اعضاى كميته‌هاى مردمى به اطلاعات سپاه شهر #آبادان احضار شده است. تنها جرم على خنافره تشكيل گروه كمک به

تويتر  پناه گودنشینان على تويتر: