اعلام آماده باش و بازدید میدانی فرمانداردشت آزادگان از سطح شهر سوسنگرد ، ابوحمیظه و کوت سید نعیم فرمانداری دشت آزادگان

اعلام آماده باش و بازدید میدانی فرمانداردشت آزادگان از سطح شهر سوسنگرد ،  ابوحمیظه و کوت سید نعیم فرمانداری دشت آزادگان