خمینی | منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی(ره) با مساحتی بیش از 11هزار هکتار و برخورداری از 40پست اسکله در کنار سواحل شمال غربی خلیج فارس هر ساله میزبان هزاران مسافر نوروزی است / #

خمینی | منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی(ره) با مساحتی بیش از 11هزار هکتار  و برخورداری از 40پست اسکله در کنار سواحل شمال غربی خلیج فارس هر ساله میزبان  هزاران مسافر نوروزی است / #