راهپیمایی پرشور مردم شهرهای اروندکنار ، مینوشهر و چویبده - نمایش محتوای خبر - صدا و سیمای آبادان

راهپیمایی پرشور مردم شهرهای اروندکنار ، مینوشهر و چویبده - نمایش محتوای خبر  - صدا و سیمای آبادان