کارگران شهرداری اروندکنار در انتظار دریافت دستمزد وبیمه‌های معوق/ در سه سال ۹ بار مدیریت شهری تغییر کرده است | خبرگزاری ایلنا

کارگران شهرداری اروندکنار در انتظار دریافت دستمزد وبیمه‌های معوق/ در سه سال  ۹ بار مدیریت شهری تغییر کرده است | خبرگزاری ایلنا کارگران شهرداری اروندکنار در انتظار دریافت دستمزد وبیمه‌های معوق/ در سه سال  ۹ بار مدیریت شهری تغییر کرده است | خبرگزاری ایلنا