نمایی از باغات زرد آلو در روستای قوشخانه تکاب

نمایی از باغات زرد آلو در روستای قوشخانه تکاب