بازارچه کارو فناروی ؛ جشن دهه فجروتقدیراز دانش آموزان برتر دبیرستان امام خمینی 15 خرداد مشهدریزه :: جواد روشن

بازارچه کارو فناروی ؛ جشن دهه فجروتقدیراز دانش آموزان برتر دبیرستان امام  خمینی 15 خرداد مشهدریزه :: جواد روشن