سامان‌دهی و بازپیرایی مجموعه تاریخی مزار شاهزاده قاسم مشهدریزه

سامان‌دهی و بازپیرایی مجموعه تاریخی مزار شاهزاده قاسم مشهدریزه