خبرگزاری حوزه - تصاویر/ عمامه گذاری یک طلبه جهادگر در اردوی جهادی شهر شوسف

خبرگزاری حوزه - تصاویر/ عمامه گذاری یک طلبه جهادگر در اردوی جهادی شهر شوسف