حضور استاندار خراسان جنوبی در شهر شوسف

حضور استاندار خراسان جنوبی در شهر شوسف