7 كیلومتر از باند دوم شوسف - نهبندان زیر بار ترافیك رفت - ایرنا

7 كیلومتر از باند دوم شوسف - نهبندان زیر بار ترافیك رفت - ایرنا