بازدید فرماندار از مساجد سطح شهر نیمبلوک

بازدید فرماندار از مساجد سطح شهر نیمبلوک