شهرداری نیمبلوک - حضور بخشدار نیمبلوک بر سر مزار مرحوم کربلائی حسن جانی

شهرداری نیمبلوک - حضور بخشدار نیمبلوک بر سر مزار مرحوم کربلائی حسن جانی