شهرداری نیمبلوک - شرکت شهردار واعضای شورای شهر در مراسم زنگ انقلاب

شهرداری نیمبلوک - شرکت شهردار واعضای شورای شهر در مراسم زنگ انقلاب