استقبال مردم نیمبلوک از تئاتر خاطرات کریم پلنگ - نمایش محتوای خبر - صدا و سیمای خراسان جنوبی

استقبال مردم نیمبلوک از تئاتر خاطرات کریم پلنگ - نمایش محتوای خبر - صدا و  سیمای خراسان جنوبی