بخشدار نیمبلوک در مراسم آخرین نماز جمعه ماه مبارک رمضان شهر نیمبلوک شرکت نمود.

بخشدار نیمبلوک در مراسم آخرین نماز جمعه ماه مبارک رمضان شهر نیمبلوک شرکت  نمود.