پیام خراسان | مسجد جامع خضری دشت بیاض مرمت شد

پیام خراسان | مسجد جامع خضری دشت بیاض مرمت شد