سفر مدیر کل کمیته امداد امام(ره) به خضری دشت بیاض-98/09/17 | کمیته

سفر مدیر کل کمیته امداد امام(ره) به خضری دشت بیاض-98/09/17 | کمیته