اجرای تعزیه حضرت ابوالفضل (ع) در شهر خضری دشت بیاض | خراسان جنوبی

اجرای تعزیه حضرت ابوالفضل (ع) در شهر خضری دشت بیاض | خراسان جنوبی