همایش «بصیرت» در خضری دشت بیاض برگزار شد - خبرگزاری شبستان ، رسانه حوزه دین ، فرهنگ و اندیشه

همایش «بصیرت» در خضری دشت بیاض برگزار شد - خبرگزاری شبستان ، رسانه حوزه دین  ، فرهنگ و اندیشه