شهرداری خضری دشت بیاض - برگزاری نمایشگاه عکس توسط روابط عمومی شهرداری در نماز جمعه خضری دشت بیاض

شهرداری خضری دشت بیاض - برگزاری نمایشگاه عکس توسط روابط عمومی شهرداری در  نماز جمعه خضری دشت بیاض