افتتاح اولین دفتر خدمات زیارتی در شهر آرین شهر > مدیریت حج و زیارت استان خراسان جنوبی

افتتاح اولین دفتر خدمات زیارتی در شهر آرین شهر > مدیریت حج و زیارت استان  خراسان جنوبی