مساجد آرین شهر امام جماعت ندارد/ مسئولین پاسخگو نیستند

مساجد آرین شهر امام جماعت ندارد/ مسئولین پاسخگو نیستند