طرح جامع شهر طبس و دیهوک تصویب شد

طرح جامع شهر طبس و دیهوک تصویب شد