پیگیری مشکل کمبود آب دهستان کویر بخش دیهوک به نتیجه رسید. - حجت الاسلام مجید نصیرایی | حجت الاسلام مجید نصیرایی

پیگیری مشکل کمبود آب دهستان کویر بخش دیهوک به نتیجه رسید. - حجت الاسلام  مجید نصیرایی | حجت الاسلام مجید نصیرایی