2 کشته در محور دیهوک به طبس

2 کشته در محور دیهوک به طبس