۱۲ کیلومتر دیگر از باند دوم محور دیهوک - راور افتتاح شد - ایرنا

۱۲ کیلومتر دیگر از باند دوم محور دیهوک - راور افتتاح شد - ایرنا