برگزاری المپیاد بازیهای بومی_ محلی در آیسک - نمایش محتوای تلویزیون - صدا و سیمای خراسان جنوبی

برگزاری المپیاد بازیهای بومی_ محلی در آیسک - نمایش محتوای تلویزیون - صدا و  سیمای خراسان جنوبی