برگزاری یادواره شهدای بخش گزیک شهرستان درمیان

برگزاری یادواره شهدای بخش گزیک شهرستان درمیان