فرماندار درمیان با فرمانده هنگ مرزی گزیک دیدار کرد

فرماندار درمیان با فرمانده هنگ مرزی گزیک دیدار کرد