۴۴ طرح عمرانی و خدماتی در بخش قهستان درمیان افتتاح شد - ایرنا

۴۴ طرح عمرانی و خدماتی در بخش قهستان درمیان افتتاح شد - ایرنا