کلنگ زنی عملیات خط انتقال گاز به شهر های مرزی طبس مسینا و گزیک شهرستان درمیان

کلنگ زنی عملیات خط انتقال گاز به شهر های مرزی طبس مسینا و گزیک شهرستان  درمیان