سرکشی فرماندار درمیان از خانواده یک معلول در شهر اسدیه

سرکشی فرماندار درمیان از خانواده یک معلول در شهر اسدیه