کتابخانه قلم چی ارسک افتتاح شد - نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور

کتابخانه قلم چی ارسک افتتاح شد - نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور